Склад кафедри

Бобух Надія Миколаївна

Завідувач кафедри української та іноземних мов, доктор філологічних наук, професор. Викладає «Вступ до мовознавства», «Культуру наукової мови», «Основи наукових досліджень», «Українську мову (за професійним спрямуванням)», «Лінгвістичні основи документознавства». Автор понад 80 наукових праць зі стилістики української та болгарської мов, контрастивної лінгвістики, серед них: монографія – «Антоніми в українській поетичній мові» (2007); лексикографічні праці – «Словник антонімів поетичної мови» (рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2009); «Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів)» (1995, у співавт.); статті в наукових фахових виданнях України та інших країн.

Керівник наукової школи «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти». Під її керівництвом захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (С. Б. Завалій, Л. Л. Колесникова). Науковий керівник С. І. Заворотнього – стипендіата Сьомого конкурсу Стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду Віктора Пінчука 2012/13 рр. у номінації «Філологія та журналістика».
Головний редактор збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація» (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Інститут української мови Національної академії наук України), член редколегії фахового наукового збірника «Дослідження з лексикології і граматики української мови» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).

Член спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Викладала українську мову у Великотирновському університеті «Св. св. Кирил и Методий» та в Бакинському слов’янському університеті.

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України, грамотою науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти України, почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації, грамотою Полтавської обласної ради, грамотами головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», відзначена «Подякою» правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

Антіпова Альона Володимирівна 

Кандидат філологічних наук, старший викладач (англійська та французька мови). Керівник секції французької мови. Є автором понад 15 наукових праць, співавтором навчального посібника «Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій» (рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2010). Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.05 – романські мови) на тему: «Повторна номінація в сучасному французькому художньому дискурсі (на матеріалі творів К. Сімона)».

У 2010 р. пройшла стажування в університеті м. Клермон-Ферран (Франція).

Завалій Світлана Борисівна 

Кандидат філологічних наук, старший викладач. Викладає навчальну дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Автор наукових статей: «Лексичні опозиції в поезії Ліни Костенко» (2009), «Оксиморонні синтагми в мовотворчості Василя Стуса» (2011), «Я завжди щастям міряв нещасливість… (оксиморонні синтагми в мовотворчості Миколи Вінграновського)» (2011).

 Член наукової школи «Антоніми в українській поетичній мові ХХ століття: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти». Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова) на тему: «Типологія оксиморонних синтагм в українській поетичній мові другої половини ХХ – початку ХХІ століття».

Нагороджена грамотами виконавчого комітету Полтавської міської ради та Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Стеценко Володимир Валерійович 

Кандидат економічних наук, доцент (англійська мова). Автор понад 7 наукових статей у фахових виданнях України, серед них: «Методичні підходи до оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій», «Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій на підприємствах системи споживчої кооперації України». Захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації».

Керівник студентського дискусійного клубу.

Король Тетяна Григорівна  

Кандидат педагогічних наук, доцент (англійська мова). Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць з методики викладання англійської мови в немовних вищих навчальних закладах, серед них: «Експериментальна перевірка ефективності системи тестового контролю рівня сформованості в майбутніх фінансистів англомовної компетенції у читанні фахової літератури» (2010), «Адаптація рівня складності частин тестів з читання іншомовної фахової літератури» (2011).

Закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови на тему: «Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 у КНЛУ

Сухачова Наталія Сергіївна 

Кандидат філологічних наук, доцент (англійська мова). Автор 9 наукових та навчально-методичних статей з англомовної термінології, когнітивної лінгвістики та методики викладання іноземних мов у ВНЗ, опублікованих у фахових виданнях України, серед них: «Лексико-семантичні особливості непохідних англійських термінів сфери менеджменту» (2007); «Структурно-семантичні особливості складних термінів сфери менеджменту» (2008); «Складні терміни сфери менеджменту (структурно-семантичний аспект)».

Закінчила аспірантуру Запорізького національного університету. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему «Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри англомовної терміносистеми менеджменту» у спеціалізованій вченій раді К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Тупиця Олександр Юрійович 

Кандидат філологічних наук, доцент (німецька мова). Викладає «Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька)».

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць з лексикології, методики викладання німецької мови, проблем перекладу безеквівалентної лексики в поетичному тексті, серед них: монографія «Безеквівалентна лексика в поетичному тексті: проблема створення етномовної картини світу» (2007), статті «Відтворення безеквівалентної лексики поетичного тексту при перекладі» (2007), «Moeglichkeiten zur situativen Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts» (2010), «Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті: перекладознавчий аспект» (2013), «Явище безеквівалентності у лексичній системі мови: проблеми іншомовного відтворення» (2016), «Підготовка майбутніх учителів до навчання німецької мови дошкільників засобами фольклору» (2017).

У 2001 році перебував на стажуванні в навчальних закладах Німеччини за програмою партнерського обміну. У 2002 році навчався в Міжнародній літній академії Тюбінгенського університету (Німеччина). Захистив науковий проект «Герман Гессе, його батьківщина та художня творчість». Отримав сертифікат (Oberstufe Deutsch).

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті» (cпеціальність10.02.01 – українська мова) в Інституті української мови НАН України.

Алааред Яна Володимирівна 

Старший лаборант

Забезпечує організацію навчального процесу з дисциплін кафедри, збереження кабінетів (№433, №319, №43), обладнання й ТЗН та ведення кафедрального діловодства.